دکتر میربهاری

درباره : دکتر میربهاری

دکتر میربهاری No ratings yet.

Please rate this

  • نقش :
  • وبسایت :
  • تجربه :
  • متخصص در :
Classes Handling
Class Name نوع کلاس
عمومی onsite
الکترونیک onsite
دوره های مدرس
نام دوره نام درس پیچیدگی مدت زمان
اردواینو آردواینو (قسمت هفتم) 3 mins
اردواینو آردواینو (قسمت ششم) 4 mins
دوره مایکروسافت پروجکت مایکروسافت پروجکت (قسمت ششم) 5 mins
دوره مایکروسافت پروجکت مایکروسافت پروجکت (قسمت پنجم) 3 mins
دوره مایکروسافت پروجکت مایگروسافت پروجکت (قسمت چهارم) 6 mins
دوره مایکروسافت پروجکت مایکروسافت پروچکت (قسمت سوم) 5 mins
دوره مایکروسافت پروجکت مایکروسافت پروجکت (قسمت دوم) 4 mins
پایان نامه نویسی پایان نامه نویسی (صفحه آرایی پایان نامه) 4 mins
پایان نامه نویسی پایان نامه نویسی (شماره صفحه و هدر نویسی) 6 mins
پایان نامه نویسی پایان نامه نویسی (شرح تصاویر و فهرست تصاویر) 3 mins
پایان نامه نویسی پایان نامه نویسی (ویراستاری) 4 mins
پایان نامه نویسی پایان نامه نویسی (فهرست بندی) 6 mins
پایان نامه نویسی پایان نامه نویسی (اندیس نویسی و پاورقی) 4 mins
دوره مایکروسافت پروجکت مایکروسافت پروجکت (قسمت اول) 7 mins
اردواینو آردواینو (قسمت پنجم) استاندارد 4 mins
اردواینو آردواینو (قسمت چهارم) استاندارد 4 mins
اردواینو آردواینو (قسمت سوم) استاندارد 6 mins
اردواینو آردوانیو (قسمت دوم) استاندارد 2 mins
اردواینو آردوانیو (قسمت اول) استاندارد 3 mins